• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

Dzisiaj imieniny obchodzi: prof. Chmielewska Małgorzata

Jutro imieniny obchodzi: ks. Woźniak Mariusz

12.11.2013 08:12

Wspomaganie na piątkę

Ogłasza się nabór do  projektu pn. „Wspomaganie na piątkę” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Częstochowa poprzez stworzenie Rocznych Planów Wspomagania spójnych z rozwojem szkół / przedszkoli (SZ/P) w obszarach wymagających szczególnego wsparcia do 30.06.2015 r.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. W ramach Projektu Sz/P/D/N mogą korzystać z następujących form wsparcia:

a) Rocznych Planów Wspomagania realizowanych w oparciu o oferty doskonalenia; W roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015 zostaną wdrożone Roczne plany wspomagania (RPW) - po 1 w 56 szkołach/przedszkolach (SZ/P). Każda SZ/P będzie wdrażała po 1 RPW w danym roku szkolnym

b) sieci współpracy i samokształcenia. W skład sieci wchodzi zespół liczący ok. 20-25 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Członkowie sieci spotkają się 3-5 razy w roku szkolnym, w odstępach około 2-miesięcznych. Między spotkaniami pracują na platformie internetowej udostępnionej przez ORE (forum wymiany doświadczeń, materiały samokształceniowe, forum dyskusyjne). Pracami sieci kieruje koordynator sieci współpracy i samokształcenia..

Rekrutacja do Projektu prowadzona będzie w terminie od 8 listopada
do 25 listopada 2013 r
. zgodnie z Regulaminem rekrutacji. Kompletne dokumenty rekrutacyjne powinny zostać zebrane w danej szkole i dostarczone przez Dyrektora szkoły/przedszkola do Koordynatora Projektu w Wydziale  Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. 305.

Dokumenty rekrutacyjne można bezpośrednio pobrać  ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl), stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia oraz na stronach wszystkich szkół i przedszkoli podlegających pod Gminę Miasto Częstochowa oraz w siedzibie Beneficjenta                          u Koordynatora projektu w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, pok. 305.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników ustala się na nie później niż 13 grudnia 2013 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl), stronie internetowej Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych oraz Samorządowego Ośrodka Doskonalenia jak również na stronach i tablicach ogłoszeń wszystkich szkół i przedszkoli biorących udział w projekcie podlegających pod powiat  Miasto Częstochowa .

Regulamin wraz z załącznikami.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 8
  • Wt
  • 2
  • Śr
  • 18
  • Czw
  • 9
  • Pt
  • 21