• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

 • Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

01.02.2014 10:49

Ważne zmiany

Informujemy, że od dnia 3 lutego 2014r. obowiązują zmienione zapisy w statucie szkoły.

1. Rozdział V § 17 punkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. Ocena zachowania zostaje obniżona za:
5.1. Nieusprawiedliwioną nieobecność
5.1.1. O 1 stopień za 5-14 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią lub naganną)
5.1.2. O 2 stopnie za 15-24 godzin (uczeń może otrzymać ocenę:  dobrą, poprawną, nieodpowiednią lub naganną)
5.1.3. O 3 stopnie za 25-34 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: poprawną, nieodpowiednią lub naganną)
5.1.4. O 4 stopnie za 35 -44 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: nieodpowiednią lub naganną)
5.1.5. O 5 stopni za więcej niż 44 godziny (uczeń otrzymuje ocenę naganną)
5.2. Łamanie regulaminu pracowni i szkoły.
5.3.  Spóźnienia
5.3.1. Trzy spóźnienia są równoznaczne jednej godzinie nieusprawiedliwionej.

2. W „Procedurze postępowania nauczycieli w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów” dodano po wyrazie „papierosów” - (w tym e-papierosów).

3. W Rozdziale III § 9 p. 11 – „W trosce o dobre samopoczucie i zdrowie uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły na terenie placówki obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania innych środków odurzających” po słowach „zakaz palenia papierosów” dodano (w tym e-papierosów).

4. W Rozdziale VII § 25 dodano punkt 3 w brzmieniu:
Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniowi.

Od nowego semestru korekcie uległ plan lekcji.

II LO

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -