• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

19.03.2014 13:02

Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Od 24 marca do 2 kwietnia można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nagroda jest wyróżnieniem dla tych uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami w nauce, pracy naukowej, artystycznej i kulturalnej, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Wnioski z kandydatami mogą zgłaszać:
·         dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych,
·         rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni,
·         stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.
Nagroda stanowi formę pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół artystycznych.
Sposób składania wniosków:
·         dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają w wersji elektronicznej skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy:info@czestochowa.um.gov.pl oraz składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami, bezpośrednio w Wydziale Edukacji, w pokoju nr 339. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej,
·         pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody tj. rodzice lub prawni opiekunowie, stowarzyszenia, organizacje, których celem jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół,  składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pok. nr 3;
·         rozpatrywane będą tylko te wnioski, które spełniają wszystkie wymagania określone w regulaminie i wniosku o przyznanie Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych, będących załącznikiem do Zarządzenia nr 1973/14 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2014 r.

REGULAMIN I WNIOSEK (31 KB)

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!