03.09.2014 09:40

Young in Europe

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „Young in Europe”

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic,  klas I i II liceum ogólnokształcącego w ramach Projektu pn. „Young in Europe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1)   Grupowe i indywidualne doradztwo zawodowe.

2)   Kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego  z elementami j. biznesowego.

3)   Zajęcia rozwijające zainteresowania i pogłębiające wiedzę w określonej dziedzinie:

Zajęcia matematyczne,

Zajęcia informatyczne,

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze,

Etyka.

4)  Warsztaty „Młody Bill Gates” wyposażające uczestniczki/uczestników projektu w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy:

Przedsiębiorczość,

Zarządzanie projektem,

Zarządzanie czasem,

Odporność na stres i przeciwdziałanie konfliktom,

Public relation.

5)  Program modułowy „Wprowadzenie w  obieg zawodowo-socjalny”:

Moduł I – Coaching indywidualny,

Moduł II – Start-up Business,

Moduł III – Way-out,

Moduł IV – Adventure Challenge – wizyta treningowa w Wielkiej Brytanii dla 16 uczestników/ek projektu tzw. złotej grupy, wyłonionej w ramach konkursu na najlepszy biznesplan

6)  Wizyta studyjna i szkoleniowa przedstawicieli szkół i Lidera u partnera w Wielkiej Brytanii

Rekrutacja uzupełniajaca do Projektu prowadzona będzie w terminie do 8 września 2014 r. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane przez Koordynatorów Szkolnych z placówek biorących udział w Projekcie, (w Traugucie p.prof. Beata Puchalska)

Dokumenty aplikacyjne można pobrać bezpośrednio u Koordynatorów Szkolnych, a także na stronie internetowej Wnioskodawcy poświęconej funduszom europejskim (www.fe.czestochowa.pl).

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Uczniowie/uczennice, którzy/re zgłoszą chęć uczestnictwa i zostaną zakwalifikowani/e do Projektu, będą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach, które odbywać się będą w przewidywanym okresie od września 2014 r. do czerwca 2015 r.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!