• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

23.01.2015 09:52

Zmiany w statucie szkoły

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21.01.2015r. dokonano zmian w statucie szkoły:

w § 22 zmienioino:

2.1  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej (z wyjątkiem prac określonych w punkcie 1.4, 1.5, 1.6 oraz wypracowań  z języka polskiego) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ma tylko jedną taką możliwość.

2.2  Ocena otrzymana za poprawę pracy klasowej jest wpisywana jako kolejna do dziennika.

Dodano:

30. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

30.1. Jeżeli uczeń chce uzyskać ocenę semestralną lub ocenę roczną wyższą niż zaproponowana przez nauczyciela danego przedmiotu, przystępuje do pisemnego sprawdzianu wiedzy z zakresu materiału obejmującego odpowiednio semestr lub cały rok szkolny.

30.2. Sprawdzian z informatyki oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

30.3. Sprawdzian ten powinien się odbyć nie później niż na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

30.4. Ocena uzyskana w wyniku ww. sprawdzianu zostaje wpisana jako ostateczna.

W procedurach dodano pkt. XIX. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA GODZIN NIEOBECNYCH

1. Nieobecności uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić w ciągu 10 dni nauki od dnia jej ustania. Po upływie tego terminu nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona bez możliwości usprawiedliwienia w późniejszym terminie.

2. Usprawiedliwień nieobecności uczniów dokonuje się przedkładając zaświadczenie lekarskie lub na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego w zeszycie do korespondencji. Adnotacja winna zawierać dokładną datę/daty nieobecności oraz wyjaśnienie powodu absencji.

3. Opuszczenie szkoły przed ukończeniem zajęć lekcyjnych możliwe jest na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia druku „Zwolnienia”, który (podstemplowany wcześniej w sekretariacie) należy pozostawić na portierni szkoły.

4. Druki „Zwolnienia” (3 szt.) otrzymują rodzice/opiekunowie prawni na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami. Po wykorzystaniu ich kolejne może otrzymać tylko rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły.

5. Oświadczenie o przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych/usprawiedliwienie podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie ze statutem szkoły, w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia.

6. Wychowawca w ciągu tygodnia od dnia otrzymania i zaakceptowania usprawiedliwienia odnotowuje ten fakt w dzienniku.

7. Nie honoruje się usprawiedliwień o treści „Proszę o usprawiedliwienie wszystkich nieobecności mojego dziecka” (lub podobnej). Usprawiedliwienie musi zawierać wyszczególnione dni i/lub godziny nieobecności oraz wyjaśniać ich przyczynę.

Zmiany obowiązują od poniedziałku 26.01.2015r.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!