• Drodzy Uczniowie nie przychodzicie do szkoły, jednak OBOWIĄZKOWO uczestniczycie w nauczaniu zdalnym. Nauczyciele w dzienniku elektronicznym w zakładce „praca domowa” będą zamieszczali dla Was informacje dotyczące zadań do wykonania.

  Dyrekcja Szkoły

 • 100-lecie II LO Romualda Traugutta w Czestochowie

  Drodzy Trauguciacy,

  Rok 2020 jest rokiem stulecia funkcjonowania naszej szkoły pod patronatem Romualda Traugutta. W ciągu stu lat istnienia mury naszego liceum opuściły tysiące absolwentów. Niezależnie od tego, jak potoczyły się ich losy w dorosłym życiu, absolwenci pozostają na zawsze członkami rodziny Trauguciaków.

  W dniach od 16 do 18 października 2020 roku zamierzamy hucznie świętować jubileusz stulecia naszej Alma Mater. Na rodzinne spotkanie z okazji tej uroczystości serdecznie zapraszamy wszystkich absolwentów.

  Komitet Organizacyjny

  Program zjazdu czytaj

  Pakiety sponsorskie czytaj


 • Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, działające przy naszej szkole zachęca do wsparcia działań statutowych  poprzez odpisanie 1% podatku dochodowego!!!

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU  STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI  JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO (Numer KRS: 290637.

  PRZEZNACZ 1% SWOJEGO PODATKU NA UFUNDOWANIE STYPENDIÓW DLA UZDOLNIONYCH „TRAUGUCIAKÓW” MAJĄCYCH TRUDNĄ SYTUACJĘ MATERIALNĄ.

  Stowarzyszenie Traugutt dla Przyszłości, 42-200 Częstochowa, ul.   Kilińskiego 62

  Nr konta: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

  Przekaż 1 procent podatku na II LO w Częstochowie

23.01.2015 09:52

Zmiany w statucie szkoły

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21.01.2015r. dokonano zmian w statucie szkoły:

w § 22 zmienioino:

2.1  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej (z wyjątkiem prac określonych w punkcie 1.4, 1.5, 1.6 oraz wypracowań  z języka polskiego) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ma tylko jedną taką możliwość.

2.2  Ocena otrzymana za poprawę pracy klasowej jest wpisywana jako kolejna do dziennika.

Dodano:

30. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

30.1. Jeżeli uczeń chce uzyskać ocenę semestralną lub ocenę roczną wyższą niż zaproponowana przez nauczyciela danego przedmiotu, przystępuje do pisemnego sprawdzianu wiedzy z zakresu materiału obejmującego odpowiednio semestr lub cały rok szkolny.

30.2. Sprawdzian z informatyki oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

30.3. Sprawdzian ten powinien się odbyć nie później niż na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

30.4. Ocena uzyskana w wyniku ww. sprawdzianu zostaje wpisana jako ostateczna.

W procedurach dodano pkt. XIX. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA GODZIN NIEOBECNYCH

1. Nieobecności uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić w ciągu 10 dni nauki od dnia jej ustania. Po upływie tego terminu nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona bez możliwości usprawiedliwienia w późniejszym terminie.

2. Usprawiedliwień nieobecności uczniów dokonuje się przedkładając zaświadczenie lekarskie lub na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego w zeszycie do korespondencji. Adnotacja winna zawierać dokładną datę/daty nieobecności oraz wyjaśnienie powodu absencji.

3. Opuszczenie szkoły przed ukończeniem zajęć lekcyjnych możliwe jest na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia druku „Zwolnienia”, który (podstemplowany wcześniej w sekretariacie) należy pozostawić na portierni szkoły.

4. Druki „Zwolnienia” (3 szt.) otrzymują rodzice/opiekunowie prawni na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami. Po wykorzystaniu ich kolejne może otrzymać tylko rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły.

5. Oświadczenie o przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych/usprawiedliwienie podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie ze statutem szkoły, w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia.

6. Wychowawca w ciągu tygodnia od dnia otrzymania i zaakceptowania usprawiedliwienia odnotowuje ten fakt w dzienniku.

7. Nie honoruje się usprawiedliwień o treści „Proszę o usprawiedliwienie wszystkich nieobecności mojego dziecka” (lub podobnej). Usprawiedliwienie musi zawierać wyszczególnione dni i/lub godziny nieobecności oraz wyjaśniać ich przyczynę.

Zmiany obowiązują od poniedziałku 26.01.2015r.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -