• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

03.09.2019 08:20

Stypendia szkolne

Szanowni Państwo

Sekcja Usług Środowiskowych MOPS w Częstochowie w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020, a także nowe druki obowiązujące w roku 2019. ( uzupełnione o przepisy o ochronie danych osobowych bazujące na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE).
W zał:
1. pismo Dyrektora MOPS nr. SUŚ.ZWDM.5401.467.2019.2.AF z dn. 12-08-2019,
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin  ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto. Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikami i przekazanie ich zainteresowanym wnioskodawcom adekwatnie do specyfiki sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawców.
Załączniki do stypendium szkolnego:
2. druk wniosku o stypendium szkolne wraz z pouczeniem – druk 4 strony,
2a. Indywidualna Karta ucznia (wypełnia upoważniony pracownik szkoły, dostarczana wraz z fakturami),
3. wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 zaakceptowany przez Dyrektora MOPS (UWAGA: nowy wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi !),
9. oświadczenie Strony – praca dorywcza _dodatkowy dochód,
10. druk - potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego (dostarczane wraz z fakturami),
11. druk wniosku o zasiłek szkolny wraz z pouczeniem
(Karta ucznia oraz potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego – dostarczane są wraz z fakturami w miesiącu grudniu)
Uwaga !
Zasiłek szkolny udzielany z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny wniosek należy składać w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pokój nr. 4: tel. (34) 372-42-04.
przygotował: MOPS Częstochowa
Kompletne wnioski należy składać w (nieprzekraczalnym) terminie do dnia 12.09.2019r do godz. 12.00 w gabinecie pedagoga.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!