• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

  Komitet Organizacyjny

Dzisiaj imieniny obchodzą: prof. Budzowska Barbara, prof. Turel Barbara

19.05.2020 10:59

Stypendia szkolne II transza

W związku z realizacją drugiej transzy pomocy w roku szkolnym 2019/2020 w postaci stypendium szkolnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie prosi o dostarczenie do szkoły:

1. prawidłowo wypełnionych oświadczeń wnioskodawców, dotyczących aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej w terminie do 21.05.2020 r., stanowiących podstawę przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego na okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. W przypadku zmiany dochodów rodziny, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową (tj. zaświadczenia o dochodach poszczególnych członków rodziny)

2. oryginały rachunków i faktur imiennych za okres: od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. w terminie do 2.06.2020r:

 

MOPS Częstochowa informuje, że imienne rachunki i faktury oraz inne dowody zakupu za okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. stanowiące podstawę do wypłaty stypendium szkolnego należy przekazać:

- szkole, do której uczęszcza uczeń,
- siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, wrzucając do urny w kopertach z dopiskiem: Stypendia szkolne" znajdującej się w budynku MOPS (w godzinach urzędowania),
- wysyłając listem za pośrednictwem Poczty Polskiej - liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie tj. do 23 czerwca 2020 r.

Biorąc pod uwagę szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wszystkie poniesione na podstawie faktur i rachunków wydatki edukacyjne będą rozpatrywane indywidualnie w stosunku do każdego ucznia, biorąc pod uwagę okres oraz zakres obowiązku szkolnego, w tym nauki zdalnej.

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Zespołu w Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34 372 42 20

Uwaga! Prosimy o poinformowanie wnioskodawców, że:
1. zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym wymagane jest zaświadczenie szkoły, o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego a w przypadku dodatkowych zajęć sportowych oraz o charakterze edukacyjnym, wyrównawczym, wykraczających poza realizowane w ramach planu nauczania, wymagane jest zaświadczenie: imię i nazwisko dziecka oraz okres uczestnictwa na zajęciach.
2. poniesienie kosztu oraz uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę", wyjściach do teatru, kina wymaga opisu i poświadczenia przez szkołę.
3. w celu zaakceptowania dowodów zakupu na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole, do której uczęszcza uczeń imienne rachunki i faktury za okres przyznania świadczenia decyzją administracyjną.
4. zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych w roku szkolnym 2019/2020 w II semestrze obowiązują imienne faktury i rachunki za:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r.
- abonament internetowy - od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r.
- imienne bilety autobusowe na dojazd do szkoły - od stycznia 2020 r. do marca 2020 r.
5. faktury dostarczone w I semestrze nie mogą być rozliczone w semestrze następnym.
6. miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. wynosi 110,00 zł

Z uwagi na przepisy prawa prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokonywanie poprawek na oryginałach faktur i rachunków imiennych.

Zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie na oryginałach faktur i rachunkach poprawek w postaci zamazywań, skreśleń: długopisem, piórem, zakreślaczem kolorowym, korektorem. Faktury i rachunki o takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu. Dopuszcza się dokonywanie korekt w postaci wykreślenia pozycji lub opisu pozycji na dokumencie (tj. Karta indywidualna ucznia). Fakt ten musi być potwierdzony datą i podpisem osoby tego dokonującej.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, pokój nr 20, tel. 34 372 42 20: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15,30, we wtorki w godz. od 7.30 do 16,00, w piątki w godz. od 7.30 do 15,00. w załączeniu przesyłamy:

1. Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020,
2. Druk oświadczenia.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 26
  • Wt
  • 25
  • Śr
  • 3
  • Czw
  • 13
  • Pt
  • 29