• Drodzy Absolwenci, w przypadku zaistnienia sytuacji epidemicznej uniemożliwiającej przeprowadzenie w dniach 8-9.10.2021 wydarzenia, wszystkie wpłaty (z wyjątkiem wpisowego 50zł) zostaną zwrócone na konta osób zarejestrowanych.

  W ramach wpisowego przygotowaliśmy dla Was zestaw okolicznościowy (publikacja, tarcza, długopis) do odbioru w szkole lub przesyłką.

  Strona Jubileuszu

  Wydarzenie Facebook

  Komitet Organizacyjny

 • 5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

  Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 5 lipca 2021 r. od godziny 12.00, oraz w każdym następnym dniu roboczym w godzinach od 9.00 - 15.00.

  Przy odbiorze dokumentu należy okazać się dokumentem tożsamości oraz posiadać maseczkę i własny długopis.

   

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

   

  Dyrekcja szkoły

01.09.2021 06:31

Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, że z dniem 1 września 2021 roku uruchamia procedurę stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2021/2022.

Termin składania wniosków (do pedagoga szkolnego) upływa 14 września. 2021r.

W związku z powyższym Sekcja Usług Środowiskowych przesyła w załączeniu:

1) pismo nr: SUŚ.ZWDM.5401.1.1.2021.1.LK z dnia 18.08.2021r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022,

2) druk wniosku w celu ubiegania się  o stypendium szklone na 2021/2022,

3) oświadczenie wnioskodawcy dot. zapoznania się z zasadami przyznawania stypendium szklonego,

4) zaświadczenie o dochodach z tytułu zatrudnienia,

5) oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie,

6) zaświadczenie o dochodach uczestnika Centrum Integracji Społecznej (CIS),

7) oświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym tj. 2021r.

8) oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

9) oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób rozliczających się na podstawie przychodów o zryczałtowanym podatku dochodowym, osiąganym przez osoby fizyczne,

10) potwierdzenie udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego,

11) wykaz wydatków kwalifikowanych do rozliczania stypendium szkolnego na rok 2021/2022,

12) druk wniosku o zasiłek szkolny na rok szkolny 2021/2022.

Druki można pobrać tutaj

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Zespołu ds. Wsparcia Dzieci i Młodzieży, Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34 372 42 20 w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, tj.:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30

wtorek w godzinach 7:30 – 16:00

piątek w godzinach 7:30 – 15:00

e-mail: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -