22.08.2012 16:54

Wyprawka szkolna

Do 10 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”. Wnioski należy składać w szkole, w której uczeń rozpocznie naukę w roku szkolnym 2012/2013.

Pomoc może być udzielona na wniosek składany przez:

 1. rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych)
 2. nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.


Dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 przysługuje uczniom:

 • klas I-IV szkoły podstawowej,
 • klas I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klas IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
 • klas IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klas I liceum plastycznego,
 • klas I lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Dodatkowo objęci ww. pomocą zostaną uczniowie:

 • słabowidzący,
 • niesłyszący,
 • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
 • posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujący w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z wymienionych kryteriów, gdy:
1.pochodzi z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
2.UWAGA!!! pochodzi z rodziny, która od 1 października 2012r. będzie spełniała kryterium dochodowe, o którym będzie mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 456 zł netto, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
3.pochodzi z rodziny spełniającej kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm), tj. 504 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, dotyczy uczniów klasy I szkoły podstawowej,
4.UWAGA!!! pochodzi z rodziny, która od 1 listopada 2012r. będzie spełniała kryterium dochodowe, o którym będzie mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm), tj. 539 zł netto, dotyczy uczniów klasy I szkoły podstawowej,
5. pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej i uczniów klasy I ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia a dofinansowanie jest udzielane w przypadkach określonych w art. 7 ww. ustawy, na podstawie decyzji dyrektora szkoły/placówki, do której w roku szkolnym 2012/2013 będzie uczęszczać uczeń („Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej”).
6.posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

 • 180 zł — dla ucznia klasy I—III szkoły podstawowej, dla ucznia klasy I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I—III szkoły podstawowej lub w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
 • 210 zł — dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV—VI szkoły podstawowej, w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły baletowej;
 • 325 zł – ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;
 • 352 zł — dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy I liceum plastycznego oraz dla ucznia klasy VII ogólnokształcącej szkoły baletowej dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, w liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i w klasach II-III technikum uzupełniającego oraz w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w liceum plastycznym i w klasach VII—IX ogólnokształcącej szkoły baletowej;
 • Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 w nieprzekraczalnym terminie 10 września 2012r. zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Częstochowy nr 964/12 z dnia 24 lipca 2012r.


Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów,
 • jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt. 3 (niniejszego pisma) do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie ubiegania się o pomoc.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, o którym mowa w pkt. 4 (niniejszego pisma) do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną.

Do dnia 15 września 2012r. Dyrektor placówki przesyła drogą elektroniczną listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"

Po otrzymaniu listy uczniów prezydent miasta informuje dyrektorów o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy. Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, otrzymaniu informacji o liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy. Po przekazaniu środków finansowych na rachunek szkoły dyrektor zwraca rodzicom koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy, o której mowa w § 2 ust. 8 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego inne niż gmina koszty zakupu podręczników po przedłożeniu zakupu zwraca prezydent miasta.
Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku przedłożenia paragonu oraz oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.
Bliższych informacji udziela:
Pani Agnieszka Banasik tel. 34 37 07 548 pokój 337

 

źródło: http://www.czestochowa.pl

 

Wzory wniosków oraz informacja dla rodziców - pobierz

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 2
  • Wt
  • 18
  • Śr
  • 9
  • Czw
  • 21
  • Pt
  • 19