04.07.2023 08:28

Odbiór wyników egzaminu maturalnego.

 

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 7 lipca 2023 r. od godziny 12.00 – 15.00, oraz w każdy następny roboczy dzień tygodnia w godzinach 9.00 – 14.00.
Dokument może również odebrać rodzic/opiekun prawny po okazaniu pisemnego upoważnienia.
Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej. 7 lipca br. pomiędzy godziną 8:00 – 10:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.
Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.
Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz jednego dodatkowego, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym Egzamin odbędzie się 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 09:00
Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7) najpóźniej
do 14 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników).
Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

II LO

02.07.2023 10:48

Pasja podróżowania

W przeddzień wyjazdu absolwentów „Traugutta”: Jakuba Serwy i Marka Franusiaka na trip do Azji Centralnej, pedagog Marek Podgórski spotkał się z chłopakami, by porozmawiać o pasji podróżowania. Zapraszamy do wysłuchania.

https://open.spotify.com/episode/5Dak6owkuDV657eGbvb4AW?si=c10eadd242df4a32

II LO

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!