31.08.2020 13:01

“Koduj z Gigantami” Warsztaty z programowania w C#, VISUAL STUDIO!

Drodzy uczniowie!

Serdecznie zachęcam Was do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach z programowania! Jeśli chcecie poznać świat tworzenia gier, aplikacji mobilnych i języków programowania, wydarzenie Koduj z Gigantami jest właśnie dla Was!

Już od 1 września możecie zapisać się na następujące zajęcia:

- C#, VISUAL STUDIO – uczestnicy powyżej 13. roku życia.

Warsztaty będą odbywać się na al. Jana Pawła II 126/130 19-20.09.2020

Sprawdź szczegóły i wypełnij wraz z rodzicem formularz zapisowy, aby zarezerwować miejsce:

https://www.giganciprogramowania.edu.pl/koduj_z_gigantami

Na zajęcia zapraszają @Giganci Programowania.

Koduj z Gigantami Plakat

 

Aby nie przegapić żadnych informacji zapraszamy do obserwowania nas
na Facebooku https://www.facebook.com/giganciprogramowania
i Instagramie https://www.instagram.com/giganciprogramowania

 

Pozdrawiamy,

Giganci Programowania

www.giganciprogramowania.edu.pl/

II LO

31.08.2020 13:00

KONKURS „KIM CHCIAŁBYM ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI?”

Szanowni Państwo,


Fundacja KPMG w Polsce działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
i wspierania społeczności lokalnych. Wierzymy, że zapewnienie młodym ludziom
równego dostępu do edukacji ma realny wpływ na przyszłość nas wszystkich. Naszą
misją jest w szczególności wspieranie uczniów zdolnych, z dużym zapałem do pracy,
pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji finansowej.
Sieć firm KPMG świadczy usługi w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego,
a wiedza jest jedną z kluczowych wartości dla firmy, dzięki której możliwy jest rozwój zarówno
całej organizacji, jak i poszczególnych jednostek. Misją Fundacji KPMG jest niesienie pomocy
dzieciom i młodzieży, którzy wykazują ponadprzeciętne zdolności i chęci do nauki
jednocześnie nie posiadając odpowiedniego zaplecza finansowego.
W związku z wybuchem pandemii i nagłym przejściem szkół na nauczanie zdalne, na wiosnę
br. nasza Fundacja użyczyła szkołom 300 komputerów dla uczniów, którzy nie mogli
kontynuować nauki z powodu trudnej sytuacji finansowej rodziny.
W sytuacji kiedy nadal nie jest pewne czy szkoły nie powrócą do nauczania zdalnego,
Fundacja planuje wypożyczyć na najbliższy rok szkolny 300 nowych komputerów wraz
z opłaconym dostępem do Internetu.

Czytaj więcej >>

II LO

31.08.2020 12:54

Wariant A pracy szkoły - tryb stacjonarny

 • Wszyscy pracownicy zobowiązani są po wejściu do placówki do:

- codziennego pomiaru temperatury;

- wypełnienia kwestionariusza dotyczącego stanu zdrowia w szczególności o braku występowaniu objawów chorobowych u pracownika oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną.

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 • Uczeń ma obowiązek zmierzyć codziennie temperaturę w domu. Jeżeli temperatura przekracza 37 stopni wskazane jest pozostanie w domu. Uczeń z niepodwyższoną temperaturą przychodzi do szkoły i wynik pomiaru zapisuje na pierwszej lekcji na specjalnej liście.

 • Osoby spoza szkoły powinny najpierw kontaktować się telefonicznie lub mailowo. W razie konieczności osobistego stawienia się w szkole są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego.

 • Po wejściu do budynku szkoły należy natychmiast zdezynfekować ręce, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy każdym wejściu.

 • Na pierwszą godzinę lekcyjną zaczynającą się o godzinie 8.00, uczniowie wchodzą do budynku trzema wejściami według następującego harmonogramu.

- Wejście główne – klasy mające zajęcia w pawilonie C

- Wejście od strony basenu - klasy mające zajęcia w pawilonie B

- Wejście boczne od ulicy Kilińskiego - klasy mające zajęcia w pawilonie A

Uczniowie przychodzący na inne godziny wchodzą wejściem głównym

 • Po 6 i 7 godzinie lekcyjnej uczniowie opuszczają szkołę według powyższego planu

 • Uczniowie po wejściu do budynku kierują się od razu do pomieszczeń w których mają zajęcia. W miarę możliwości powinni oni ograniczyć korzystanie ze swoich szafek, a jeśli zachodzi taka konieczność powinni zachować przy tej czynności odpowiedni dystans oraz nie udostępniać ich innym osobom. W chłodniejsze dni uczniowie zabierają okrycia wierzchnie do sal lekcyjnych.

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 • Uczniowie danego oddziału codziennie odbywają zajęcia w jednej wyznaczonej sali, wyjątek stanowią lekcje w podziale na grupy podczas których tylko połowa klasy przemieszcza się do innej pracowni.

 • Przed wejściem na każdą lekcję, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itp. należy zdezynfekować ręce.

 • Klasy mające zajęcia w danym pawilonie nie powinny opuszczać go przez cały dzień. Uczniowie mogą przemieszczać się pomiędzy pawilonami tylko w przypadku konieczności udania się do toalety, sekretariatu szkoły, pedagoga szkolnego, szkolnej pielęgniarki, biblioteki szkolnej.

 • Wszystkie przerwy trwają po 10 minut.

 • Podczas przerw międzylekcyjnych uczniowie w miarę możliwości nie opuszczają pracowni. Mogą wtedy spożywać przyniesione przez siebie posiłki z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia tych posiłków.

 • Sale, części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 • Przebywanie młodzieży podczas przerw na korytarzach możliwe jest według następującego grafiku:

- na przerwach nieparzystych uczniowie z sal lekcyjnych o numerach nieparzystych

( np. pawilon C - przerwa po 1,3,5,7 lekcji - uczniowie z sali 21C i 23C)

- na przerwach parzystych uczniowie z sal lekcyjnych o numerach parzystych (np. przerwy po 2,4,6 lekcji - uczniowie z sali 22C i 24C).

 • Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

Patio – uczniowie mający zajęcia w pawilonie C i na piętrze pawilonu B

Patio od strony biblioteki – uczniowie mający zajęcia w pawilonie A i na parterze pawilonu B

 • Wyjścia na świeże powietrze powinny odbywać się rotacyjnie również według porządku podanego w poprzednim punkcie.

 • Jeśli nauka przedmiotu odbywa się w dwugodzinnym bloku lekcyjnym (2x 45min.), zajęcia należy przeprowadzić w następujący sposób: pierwsza część trwa bez przerwy 60 minut, następnie jest 10 minutowa przerwa po której odbywa się kolejne 30 minut zajęć. Na przerwie bezpośrednio po tych zajęciach oddział pozostaje w sali.

 • Wszyscy przebywający na szkolnych korytarzach powinni mieć osłonięte usta i nos.

 • W miarę możliwości należy ograniczyć na lekcji:

- korzystanie z papierowych podręczników i niepotrzebnych przedmiotów ( uczeń

korzysta z podręcznika w domu nie przynosi go do szkoły)

- zajęcia laboratoryjne wykonywane przez uczniów ( nauczyciel wykonuje

ćwiczenia sam w formie pokazu)

- przemieszczanie się uczniów w sali podczas lekcji ( np. odpowiedzi przy tablicy,

rozwiązywanie przez ucznia zadań na tablicy itp.)

 • Wszelkie prace pisemne w wersji papierowej do sprawdzenia przez nauczyciela (wypracowania, prace domowe, kartkówki, sprawdziany) uczeń oddaje na osobnych kartkach i są one poddawane dwudniowej kwarantannie przed sprawdzeniem przez nauczyciela i ponownej kwarantannie przed oddaniem ich uczniom.

 • Małe sale lekcyjne (1C, 4C, 5C, 6C, 12A, 12B i 13B) powinny być dezynfekowane po każdej lekcji, pozostałe sale raz dziennie po zakończeniu zajęć

 • Jeżeli nauczyciel podczas lekcji zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powinien odizolować ucznia od pozostałej części klasy, wyprowadzając go na korytarz i zostawiając otwarte drzwi do pracowni. Telefonicznie powiadamia dyrektora szkoły o miejscu zdarzenia. Wyznaczona przez dyrektora osoba wyposażona w strój ochronny (maseczkę, przyłbicę, rękawiczki i fartuch) udaje się po ucznia i zachowując odpowiedni dystans odprowadza go do wyznaczonego pomieszczenia, pozostając z nim do momentu odebrania go ze szkoły przez rodziców/opiekunów.

 • Nauczanie indywidualne organizowane będzie w trybie nauczania na odległość.

 • Przy każdym wyjściu ze szkoły ustawiony będzie oznaczony zamykany kosz na zużyte środki ochrony osobistej. Zużyte maseczki, rękawiczki, fartuchy należy wyrzucać wyłącznie do tych koszy

II LO

31.08.2020 10:59

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej
przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków.
Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach
i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele
innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować
w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki
w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.
Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia
z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej
przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja
może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie
tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na
odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia
w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.
Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem
do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo
uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców –
to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne,
wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego
pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków.
Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania
w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych
oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków
bezpieczeństwa na terenie danej placówki.
Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem
Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy
prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji

na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki
te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.
Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy,
aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli
i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą
ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.
Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także
nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole
rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami
współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności
i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe
rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.
Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka –
uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu
rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej
i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana
Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce
obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”,
a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń
jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak
również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się
współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku
edukacji.
Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych
obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej
młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.
U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny
i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem
przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów
pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego
roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

 

10 zasad dla rodziców

10 zasad dla uczniów

II LO

31.08.2020 09:52

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

Pasażer:

 1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.

 2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów. Czytaj więcej >>

II LO

24.08.2020 13:12

List Ministra Edukacji Narodowej

Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Aplikacja ProteGO Safe- wspólny list MEN i GIS czytaj

ProteGO Safe- list MEN i GIS czytaj

II LO

24.08.2020 07:58

Koronawirus- podstawowe zasady bezpieczeństwa

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Częstochowie informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. rozpoczęła się w województwie śląskim akcja pn. " Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny".

Celem akcji jest przypomnienie społeczeństwu o podstawowych zasadach profilaktyki zakażeń wirusem SARS-COV-2. Na potrzeby akcji została wydana tematyczna ulotka pobierz

Zasady bezpieczeństwa czytaj

II LO

14.08.2020 15:29

Szczepienie na grypę, a walka z koronawirusem

Apel do rodziców:

Dyrektor Małgorzata Jackowska oraz Szkolny Koordynator Programów Profilaktyki Prozdrowotnej Jarosław Skrzypczyk zwracają się z prośbą do rodziców naszych uczniów, aby przed nadchodzącym rokiem szkolnym 2020/2021, a także sezonem epidemicznym grypy, który zbiega się z infekcjami spowodowanymi przez koronawirusa rozważyli zaszczepienie siebie oraz swoich dzieci przeciwko wirusowi grypy sezonowej.

„Szczepienie poprawia ogólną kondycję zdrowotną, zabezpiecza przed powikłaniami grypowymi, które niejednokrotnie kończą się zgonem. Ponadto grypa występuje co sezon epidemiczny. Zarówno grypa jak i koronawirus są wirusami oddechowymi, szczepienie przeciwko grypie powinno zwiększyć odporność, a może nawet w pewnym sensie ochraniać przed infekcją innymi wirusami oddechowymi” [ Prof. dr hab. Lidia Brydak, Kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy oraz Krajowego Ośrodka ds. Grypy w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego]

Także Główny Inspektor Sanitarny zaleca szczepienie przeciwko grypie. Objawy zarażenia jednym i drugim wirusem są bardzo podobne. „Chodzi o to, żeby nie być w grupie podejrzanych i nie mylić infekcji koronawirusem z grypą” – Prof. dr hab. Lidia Brydak

W trosce o bezpieczny powrót Państwa dzieci do szkoły prosimy o rozważenie przyjęcia szczepionki przeciwko wirusowi grypy sezonowej.

Dyrektor Małgorzata Jackowska

Szkolny Koordynator Programów Profilaktyki Prozdrowotnej Jarosław Skrzypczyk

II LO

06.08.2020 16:38

100 lat

100 lat temu - 7 sierpnia 1920 – powstała nasza szkoła. I tak jak wówczas Traugutt narodził się po ogólnoświatowej pandemii hiszpanki, tak i teraz uroczystości Jubileuszu 100-lecia odbędą się w cieniu innej wielkiej pandemii.

Przesunęliśmy więc świętowanie na październik 2021, abyśmy wszyscy mogli się bezpiecznie spotkać. Zapraszamy i do zobaczenia za rok!

KOMITET ORGANIZACYJNY

Marek Podgórski

03.08.2020 08:44

Świadectwa maturalne

Odbiór świadectw maturalnych odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2020 r. według następującego harmonogramu.

Wejście główne:

Godz. 12.00 – 13.30 – absolwenci klasy IIIA

Godz. 13.30 – 15.00 – absolwenci klasy IIIB

Godz. 12.00 – 15.00 – absolwenci z lat poprzednich

Wejście od strony basenu:

Godz. 12.00 – 13.30 – absolwenci klasy IIIC

Godz. 13.30 – 15.00 – absolwenci klasy IIID

Wejście boczne od ulicy Kilińskiego:

Godz. 12.00 – 13.30 – absolwenci klasy IIIE

Godz. 13.30 – 15.00 – absolwenci klasy IIIF

Podczas odbioru świadectw należy posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, maseczkę i rękawiczki oraz własny długopis. Przy wejściu należy obowiązkowo dezynfekować ręce oraz zachować odpowiedni dystans.

Świadectwo może odebrać również rodzic lub opiekun prawny po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pisemnego upoważnienia. Osoby te zobowiązane są do  zachowania tych same zasady bezpieczeństwa.

Osoby, które nie mogą przybyć w wyznaczonym terminie, mogą odbierać świadectwo w kolejnych dniach w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 – 15.00. ( szkoła pracuje codziennie od poniedziałku do piątku)

II LO

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 1
  • Wt
  • 8
  • Śr
  • 2
  • Czw
  • 18
  • Pt
  • 9