04.09.2014 19:38

Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego

Harmonogram Wyborów do Samorządu Uczniowskiego w roku 2014.

08.09.2014 – 26.09.2014 – okres, w którym chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury

29.09.2014 – 01.10.2014 – kampania wyborcza

01.10.2014 – debata przedwyborcza

02.10.2014 – cisza wyborcza

03.10.2014 – głosowanie

Osoby zainteresowane kandydowaniem do władz Samorządu Uczniowskiego zobowiązane są w terminie do 26 września złożyć na ręce Opiekuna SU, prof. Grzegorza Bojanka, wniosek rejestracyjny. Wymagania, jakie musi spełnić kandydat do Samorządu Uczniowskiego: wzorowe, bądź bardzo dobre zachowanie oraz pozytywna opinia wychowawcy klasy. Pretendenci zostaną ostatecznie dopuszczeni do kandydowania po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z Opiekunem SU.

Piotr Szyma

03.09.2014 09:40

Young in Europe

INFORMACJA O REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „Young in Europe”

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w dodatkowych zajęciach dla uczniów/uczennic,  klas I i II liceum ogólnokształcącego w ramach Projektu pn. „Young in Europe” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

03.09.2014 08:11

Śląski Salon Maturzystów

Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska zapraszają tegorocznych maturzystów do udziału w Śląskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2014, który odbędzie się w dniach 25 i 26 września. Goście Salonu uzyskają najnowsze informacje odnośnie egzaminu gimnazjalnego 2015, będą mieć możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną wielu uczelni z regionu, jak i z całej Polski.

Wstęp na Salon jest wolny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy na stronie: www.salonmaturzytow.pl/slask Mile widziane przyjazdy grupowe.

Uczniowie, którzy wypełnią Ankietę Maturzysty znajdującą się na stronie: www.perspektywy.pl/informator w trakcie wizyty w Salonie uzyskają bezpłatny Informator dla Maturzystów 2015.

prof. Rogala-Konatowska Malwina

03.09.2014 08:03

„FOTOMARATON 2014” 1 dzień, 8 godzin, 1 temat

FOTOMARATON jest ogólnopolskim wyzwaniem fotograficznym na sportowych warunkach. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, komu bliska jest fotografia, w szczególności fotografia reportażu. Konkurs kierujemy zarówno do pasjonatów realizujących swoje hobby, jak i profesjonalnych fotoreporterów. Nie stawiamy barier, dając szansę każdemu! Łowcy nagród, którzy sprostają zadaniu, są również mile widziani. Jedynymi warunkami jest pełnoletniość (lub pisemna zgoda Rodziców) i posiadanie aparatu fotograficznego.

FOTOMARATON jest konkursem fotograficznym, mającym jednak wiele wspólnego z zawodami sportowymi, choćby przez: siłę tematów, motywację, walkę z czasem, start, metę. Konkurs będzie się dziać „tu i teraz”, zatem nie polega na przesyłaniu gotowych już fotografii. Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

02.09.2014 19:01

Ruszamy na trasy 32. raz

Zebranie kandydatów na przewodników odbędzie się w piątek, 5 września o godzinie 10.40 w sali 14C

Na fb powstała grupa dla uczniów klas drugich II LO im. R.Traugutta w Częstochowie, którzy chcą zostać przewodnikami na kolejnym rajdzie. Zainteresowanych zapraszamy do przyłączenia się.

Marek Podgórski

01.09.2014 11:03

Stypendia socjalne

Sekcja Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015, a także:
druk wniosku, pouczenie do wniosku, oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń, oświadczenie klienta do wniosku na stypendium szkolne, druk zaświadczenia o dochodach, oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie, oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, druk prośby o przesyłanie wiadomości tekstowej (sms), wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi do stypendium szkolnego, wykaz punktów handlowych.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18: tel. (34) 363-02-09,

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

wtorek w godz. 7:30 – 16:00

piątek w godz. 7:30 – 15:00

email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Marek Podgórski

01.09.2014 10:24

Wyprawka szkolna 2014 - druki wniosków

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów

• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Harmonogram - WYPRAWKA SZKOLNA 2014
1.09.2014r. - 19.09.2014r. przyjmowanie wniosków na wyprawkę szkolną
19.09.2014r. - 25.09.2014r. przyjmowanie faktur i rachunków do wyprawki szkolnej
26.09.2014r. ostateczny termin dostarczania list uczniów (w wersji papierowej i elektronicznej), których rodzice złożyli wniosek o wyprawkę szkolną
03.10.2014r. informacja o przewidywanej kwocie ogółem przeznaczonej na wyprawkę szkolną (wersja papierowa)

Projekt rozporządzenia.

Termin składnia wniosków w szkole upływa w czwartek 18 września

Marek Podgórski

01.09.2014 08:47

Giełda używanych podręczników

Osoby, które są zainteresowane odsprzedażą używanych podręczników,  mogą to uczynić za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, która znajduje się w holu głównym szkoły.
Oferty prosimy zamieszczać na specjalnie przygotowanych karteczkach, które można otrzymać w bibliotece lub pobrać tutaj.
Uprasza się o nie zmienianie ich wielkości oraz o nie zamieszczanie ofert na jakichkolwiek innych kartkach.

Marek Podgórski

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!