13.05.2019 16:07

Kontrola autokarów

Pismo KM Policji do organizatorów wypoczynku czytaj

II LO

10.05.2019 07:33

II transza stypendium szkolnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż rusza procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019za okres od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. W związku z powyższym MOPS w Częstochowie w załączeniu przesyła skan pisma Nr SUŚ.ZWDM.5401.467.2019.1.AF z dnia 25.04.2019r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, dotyczącego terminu dostarczenia *oświadczeń* wnioskodawców oraz *faktur i rachunków imiennych* wnioskodawców, którzy na podstawie decyzji administracyjnej korzystają z pomocy w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019. Podstawą przyznania drugiej transzy pomocy w formie stypendium szkolnego jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. z późniejszymi zmianami, tj. 528,00 zł oraz wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności zawartej w art. 7 cytowanej ustawy.

W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć stosowne *oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej* rodziny w szkole do której uczęszcza uczeń.
Wspomniane *oświadczenie* jest podstawą wydania decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w postaci stypendium szkolnego. Jednocześnie informujemy, iż wnioskodawcy w celu wypłaty stypendium szkolnego winni przedłożyć w szkole oryginały imiennych faktur i rachunków dotyczących poniesionych wydatków na cele edukacyjne ucznia zgodnie z obowiązującym wykazem wydatków kwalifikowanych w terminie do 20 maja 2019r.
Informujemy ponadto:
1. Z uwagi na ulgi wprowadzone  Zarządzeniem nr 2483.2018 z dnia 7 czerwca 2018r. Prezydenta Miasta Częstochowy nie będą uwzględniane faktury dotyczące kosztów przejazdu dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, ponadpodstawowych zameldowanych na terenie miasta Częstochowy,
2. Zgodnie z załączonym wykazem wydatków w roku szkolnym 2018/2019 w II semestrze obowiązują imienne  faktury i rachunki za:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych od stycznia 2019r. do 21 czerwca 2019r. – wg. wykazu wydatków kwalifikowanych,
- abonament internetowy – od stycznia 2019r. do czerwca 2019r. 
Faktury dostarczone  w I semestrze nie mogą być rozliczone w semestrze następnym.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, pokój nr 4: tel. (34) 372-42-04,
poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30
wtorek w godz. 7:30 – 16:00
piątek w godz. 7:30 – 15:00

Marek Podgórski

12

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!