10.09.2019 15:31

Promujemy zdrowy styl życia

Serdecznie zapraszamy: uczniów, absolwentów, nauczycieli II LO oraz – po raz pierwszy rodziców uczniów „Traugutta” do przyłączenia się do całorocznej (trwającej do końca roku szkolnego) sportowej, rowerowej i/lub biegowej rywalizacji z wykorzystaniem aplikacji Endomondo.

Rywalizacja rowerowa: Tour de Traugutt XVIII http://www.endomondo.com/challenges/41274368

Rywalizacja biegowa: Z buta... przyjacielu XVIII  http://www.endomondo.com/challenges/41274405

Rywalizacja przeznaczona TYLKO dla: uczniów „Traugutta”, ich rodziców oraz absolwentów i  nauczycieli II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie. Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

10.09.2019 14:39

Damian Hyra Quartet

Jeszcze niedawno siedział w ławce w Traugucie. Dzisiaj tworzy swój własny język jazzowy. Zapraszamy do wysłuchania projektu naszego absolwenta.
Zachęcamy również do głosowania w festiwalu Bass&Beat (szczegóły w opisie wideo na YT)

Marek Podgórski

05.09.2019 09:07

Nowe rekordy wakacyjnych zmagań

Wraz z końcem wakacji zakończyło się sportowe (rowerowe i/lub biegowe) współzawodnictwo uczniów, absolwentów oraz nauczycieli Traugutta (trwało od 22 czerwca 2019r).

W tym roku szczególnie zacięta rywalizacja toczyła się pomiędzy rowerzystami. 35 uczestników przejechało łącznie ponad 32 tys. kilometrów (to rekord w trwających od ośmiu lat zmaganiach). Pierwszy raz indywidualnie udało się pokonać barierę 4 tys. km i to aż dwóm uczestnikom. Padło też wiele życiówek – „setki” nie były niczym nadzwyczajnym, rekord to 400 km przejechane jednego dnia. Z kolejnych ciekawostek – rywalizowało ze sobą małżeństwo absolwentów oraz rodzina (matka z córką :) Na I miejscu, z dystansem 4652.5 km finiszował uczeń klasy IIID Michał Makowiejczuk (dla zobrazowania to odległość np. do Barcelony i z powrotem). II miejsce zajął szkolny pedagog (zarazem absolwent II LO) Marek Podgórski (4 tys. km). III miejsce wywalczył Michał Sosnowski z kl. IIID (2587 km). 

Wśród kobiet niepokonana została p.prof. Ewa Ludwin z dystansem 1768 km. Srebrny medal przypadł tegorocznej absolwentce – Justynie Keller (1147km), brązowy również absolwentce – Julii Lewandowskiej 751.5 km.

Zmagania biegowe skupiły przede wszystkim absolwentów. 12 uczestników przebiegło łącznie 1680 km. Zwyciężył p. Jakub Adamus z wynikiem 483.4 km (to odległość np. z Częstochowy do Mielna ;). II miejsce zajął p. Tomasz Tomiczek 464 km, III p. Janusz Rygał 420km.

Wśród pań, (podobnie jak w przypadku cyklistów) zwyciężyła nauczycielka Traugutta – p.prof. Agnieszka Kołodziejek 106.3 km, II miejsce zajęła absolwentka, Paula Te (97,3km), III - Kinga Chłąd.

Tradycyjnie wraz z nowym rokiem szkolnym, zapraszamy do wspólnej, całorocznej sportowej zabawy z wykorzystaniem aplikacji Endomondo. Regulamin zmagań w opisie na Endo.

Rywalizacja rowerowa Tour de Traugutt XVIII http://www.endomondo.com/challenges/41274368

Rywalizacja biegowa Z buta... przyjacielu XVIII  http://www.endomondo.com/challenges/41274405

Marek Podgórski

03.09.2019 08:20

Stypendia szkolne

Szanowni Państwo

Sekcja Usług Środowiskowych MOPS w Częstochowie w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020, a także nowe druki obowiązujące w roku 2019. ( uzupełnione o przepisy o ochronie danych osobowych bazujące na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE).
W zał:
1. pismo Dyrektora MOPS nr. SUŚ.ZWDM.5401.467.2019.2.AF z dn. 12-08-2019,
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodzin  ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto. Nadmieniamy, iż przyjmowane i rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające wszystkie niezbędne informacje, (wymienione w druku wniosku) zawierające niezbędne załączniki. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikami i przekazanie ich zainteresowanym wnioskodawcom adekwatnie do specyfiki sytuacji rodzinnej i dochodowej wnioskodawców.
Załączniki do stypendium szkolnego:
2. druk wniosku o stypendium szkolne wraz z pouczeniem – druk 4 strony,
2a. Indywidualna Karta ucznia (wypełnia upoważniony pracownik szkoły, dostarczana wraz z fakturami),
3. wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 zaakceptowany przez Dyrektora MOPS (UWAGA: nowy wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi !),
9. oświadczenie Strony – praca dorywcza _dodatkowy dochód,
10. druk - potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego (dostarczane wraz z fakturami),
11. druk wniosku o zasiłek szkolny wraz z pouczeniem
(Karta ucznia oraz potwierdzenie udziału w zajęciach wychowania fizycznego – dostarczane są wraz z fakturami w miesiącu grudniu)
Uwaga !
Zasiłek szkolny udzielany z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.
W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny wniosek należy składać w okresie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku (art. 90e ust. 4). Po upływie tego terminu, który liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku do dnia złożenia wniosku, prawo do jego otrzymania definitywnie wygasa.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2 pokój nr. 4: tel. (34) 372-42-04.
przygotował: MOPS Częstochowa
Kompletne wnioski należy składać w (nieprzekraczalnym) terminie do dnia 12.09.2019r do godz. 12.00 w gabinecie pedagoga.

Marek Podgórski

03.09.2019 08:02

Wyprawka szkolna

Kuratorium Oświaty w Katowicach uprzejmie informuje, że Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna". Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz uchwała nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r.- "Wyprawka szkolna". Wyżej wymienione dokumenty znajdują się stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl w zakładce Kuratorium/Zadania publiczne/ Wyprawka szkolna.

Kuratorium Oświaty w Katowicach prosi o zapoznanie się z ww. dokumentami i przekazanie informacji rodzicom uczniów oraz pełnoletnim uczniom.

źródło: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Termin składania w szkołach mających siedzibę na terenie miasta Częstochowy wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, w roku szkolnym 2019/2020 upływa 16 września 2019 r.

Wniosek - pobierz

Marek Podgórski

01.09.2019 20:20

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 września 2019r. w małej sali gimnastycznej.
Na godzinę 9.00 zapraszamy uczniów klas II i III, na godzinę 10.00 uczniów klas I.

II LO

30.08.2019 08:58

KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW UŻYWANYCH

Uczniowie, którzy chcą odsprzedać używane podręczniki, mogą to uczynić za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, która znajduje się w holu głównym szkoły.

Oferty prosimy zamieszczać na specjalnie przygotowanych kartkach, które można otrzymać w bibliotece lub w portierni. Zawierają one następujące informacje: klasa, przedmiot, kontakt.

Należy je wypełnić i przypiąć przy właściwym roczniku i przedmiocie. Prosimy nie zmieniać wielkości kartek i zawartych informacji.

Kiermasz potrwa do końca września.

biblioteka

23.08.2019 17:49

MATURA MIĘDZYNARODOWA W TRAUGUCIE

W dniu 2 września 2019 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie sześćdziesięciu uczniów rozpocznie naukę w dwu oddziałach międzynarodowych. Uczniowie ci będą realizować program  matury międzynarodowej, w przypadku klasy IA od trzeciej klasy liceum, w przypadku klasy IE od drugiej klasy.

II LO  wszczęło proces aplikacyjny w roku szkolnym 2015/2016. Polega on na spełnieniu wielu wymagań, takich jak przygotowanie techniczne i lokalowe szkoły do prowadzenia zajęć w klasie z Maturą Międzynarodową, wyposażenie biblioteki w odpowiednie pomoce naukowe, przeszkolenie kadry kierowniczej, koordynatora, grona nauczycielskiego, sporządzenie dokumentacji dotyczącej procedur prowadzenia rekrutacji, stworzenia regulaminu pracy z uczniami z dysfunkcjami. W marcu 2017 roku II LO im. Romualda Traugutta gościło przedstawiciela IBO, który przyjechał w celu ocenienia przygotowania szkoły do wprowadzenia programu matury międzynarodowej. Zostały przeprowadzone rozmowy z osobami zaangażowanymi we wdrożenie tego programu. Szkoła otrzymała formalną ocenę stopnia przygotowania (ocena pozytywna) oraz dalsze wytyczne. W czerwcu 2018 roku odbyła się wizyta weryfikacyjna. W grudniu 2018 szkoła uzyskała akredytację, w styczniu Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do MEN o zgodę. W dniu 12 sierpnia 2019 roku zgoda Ministerstwa Edukacji Narodowej zakończyła proces wprowadzania programu matury międzynarodowej w II LO.

Wszyscy nauczyciele, którzy będą prowadzili zajęcia dydaktyczne w klasie z maturą międzynarodową realizującą program IBDP w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie zostali fachowo przeszkoleni podczas szkoleń organizowanych przez Organizację Matury Międzynarodowej (IBO) w ciągu ostatnich dwóch lat. Dzięki odbytym szkoleniom, nauczyciele są bardzo dobrze zaznajomieni z filozofią programu IB, znają wymogi przedmiotowe, szczegółowe kryteria oceniania egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych. Przygotowali autorskie rozkłady materiału i plany pracy. Przygotowanie i opracowanie takiej dokumentacji jest wymogiem IBO w procesie aplikacyjnym.

Wszystkie przedmioty w programie IB prowadzone są w języku angielskim, za wyjątkiem języka polskiego i języków obcych. Uczeń klasy z maturą międzynarodową w II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie wybiera przedmioty, których będzie się uczył w ramach realizacji programu IBDP. Muszą to być trzy przedmioty na poziomie podstawowym ( SL-Standard Level) i trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym (HL-Higher Level) spośród sześciu grup przedmiotowych oferowanych przez szkołę :

- grupa 1: język A- język ojczysty

- grupa 2: język B- drugi język, który jest językiem wykładowym na pozostałych przedmiotach, oraz dodatkowe języki obce nowożytne

- grupa 3: nauki społeczne (człowiek, społeczeństwo)

-grupa 4: nauki eksperymentalne

- grupa 5: nauki matematyczne

- grupa 6: przedmioty związane ze sztuką

Warunkiem uzyskania dyplomu w programie IBDP są ponadto:

- ukończenie dwuletniego kursu teorii wiedzy ( Theory of Knowledge - TOK).

- ukończenie programu CAS (Creativity, Activity, Service czyli Kreatywność, Działanie, Służba). Program obejmuje pracę na rzecz innych ludzi i środowiska w wymiarze 150 godzin w dwuletnim cyklu nauki.

- napisanie pracy dyplomowej z wybranego przedmiotu o objętości do 4000 słów w ramach (zw. Extended Essay).

Obecna klasa IIF została zrekrutowana jako odział ogólnodostępny z innowacją pedagogiczną. Rodzice i uczniowie wielokrotnie byli informowani, że wprowadzenie programu matury międzynarodowej w tej klasie nie jest pewne. W marcu 2019 roku na zebraniu rodziców tej klasy uczniowie zostali poinformowani o konieczności zdecydowania, jakie rozszerzenia wybierają do realizowania od drugiej klasy, gdyby klasa nie mogła realizować programu matury międzynarodowej. Uczniowie mieli do wyboru rozszerzenie biologia, chemia lub matematyka geografia. Wprowadzenie innowacji pedagogicznej w klasie pierwszej umożliwia realizację programu matury międzynarodowej, na co zdecydował się uczeń tej klasy przenosząc się do III LO w Katowicach.

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Jackowska

II LO

18.08.2019 10:25

KOMUNIKAT

W dniu 12 sierpnia 2019 roku II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie uzyskało zgodę Ministerstwa Edukacji Narodowej na utworzenie oddziałów międzynarodowych od dnia 1 września 2019 roku. Tym samym zakończone zostały wszelkie formalności uprawniające nas do realizowania programu International Baccalaureate.

Małgorzata Jackowska

II LO

26.07.2019 10:02

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Informujemy, iż w dniu 31.07.2019 roku o godzinie 10.00 odbędzie się dodatkowy sprawdzian kompetencji językowych z języka angielskiego dla kandydatów do klas:

1A - klasa przygotowująca do realizacji programu IB (programu matury międzynarodowej w czteroletnim liceum)

1E - klasa przygotowująca do realizacji programu IB (programu matury międzynarodowej w trzyletnim liceum)

II LO

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 23
  • Wt
  • 26
  • Śr
  • 25
  • Czw
  • 3
  • Pt
  • 13