• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 15 do 17 października 2021 roku.

    Komitet Organizacyjny

  • - dla absolwentów gimnazjum czytaj

    - dla absolwentów szkoły podstawowej czytaj

27.05.2020 08:39

Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej

W zakładce RODO znajduję się klauzula informacyjna "Ochrona danych osobowych podczas nauki zdalnej".

II LO

25.05.2020 14:45

Zajęcia WF w IILO

ramach zajęć wychowania fizycznego, uczniowie biorą udział w rywalizacji sprawnościowej określonej poniższym regulaminem. Aktywność w rywalizacji zostanie nagrodzona.
W rywalizacji nie biorą udziału uczniowie posiadający semestralne lub roczne całkowite (sala + basen) zwolnienie lekarskie z wychowania fizycznego.

Regulamin czytaj

I tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

II tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

III tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

IV tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

V tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

VI tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

 

 

-  VII tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

-  VIII tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

-  IX tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

-  X tydzień rywalizacji sprawnościowej IILO

 

 

Tygodniowy harmonogram rywalizacji II LO

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

PRZYSIADY

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

1a, 1b,1c, 1d

3c, 3d, 3e, 3f

2e, 2f, 3a, 3b

2a, 2b, 2c, 2d

1e, 1f, 1g, 1h

POMPKI

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

1e, 1f, 1g, 1h

1a, 1b,1c, 1d

3c, 3d, 3e, 3f

2e, 2f, 3a, 3b

2a, 2b, 2c, 2d

DESKA

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

2a, 2b, 2c, 2d

1e, 1f, 1g, 1h

1a, 1b,1c, 1d

3c, 3d, 3e, 3f

2e, 2f, 3a, 3b

PADNIJ - POWSTAŃ

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

2e, 2f, 3a, 3b

2a, 2b, 2c, 2d

1e, 1f, 1g, 1h

1a, 1b,1c, 1d

3c, 3d, 3e, 3f

NOŻYCE

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

Klasy

3c, 3d, 3e, 3f

2e, 2f, 3a, 3b

2a, 2b, 2c, 2d

1e, 1f, 1g, 1h

1a, 1b,1c, 1d

II LO

20.05.2020 09:55

Nowe terminy rekrutacji

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe.

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3.

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5.

do  12 czerwca 2020 r.

5.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych (dotyczy kl. IA)

25.06.2020 godz. 12.00

II termin1) 9.07.2020 godz.12.00

6.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych.

29 czerwca 2020 godz. 10:00

13 lipca 2020 godz. 10.00 (dla II terminu)

7.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

9.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

10.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

12 sierpnia  2020 r.

11.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

12.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

13.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

19 sierpnia 2020 r.

14.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 20  sierpnia 2020 r.

15.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

16.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

17.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

18.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

1) II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie.

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Marek Podgórski

19.05.2020 10:59

Stypendia szkolne II transza

W związku z realizacją drugiej transzy pomocy w roku szkolnym 2019/2020 w postaci stypendium szkolnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie prosi o dostarczenie do szkoły:

1. prawidłowo wypełnionych oświadczeń wnioskodawców, dotyczących aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej w terminie do 21.05.2020 r., stanowiących podstawę przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego na okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. W przypadku zmiany dochodów rodziny, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające sytuację finansową (tj. zaświadczenia o dochodach poszczególnych członków rodziny)

2. oryginały rachunków i faktur imiennych za okres: od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. w terminie do 2.06.2020r:

 

MOPS Częstochowa informuje, że imienne rachunki i faktury oraz inne dowody zakupu za okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. stanowiące podstawę do wypłaty stypendium szkolnego należy przekazać:

- szkole, do której uczęszcza uczeń,
- siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, wrzucając do urny w kopertach z dopiskiem: Stypendia szkolne" znajdującej się w budynku MOPS (w godzinach urzędowania),
- wysyłając listem za pośrednictwem Poczty Polskiej - liczy się data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie tj. do 23 czerwca 2020 r.

Biorąc pod uwagę szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, wszystkie poniesione na podstawie faktur i rachunków wydatki edukacyjne będą rozpatrywane indywidualnie w stosunku do każdego ucznia, biorąc pod uwagę okres oraz zakres obowiązku szkolnego, w tym nauki zdalnej.

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Zespołu w Sekcji Usług Środowiskowych pod numerem tel. 34 372 42 20

Uwaga! Prosimy o poinformowanie wnioskodawców, że:
1. zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym wymagane jest zaświadczenie szkoły, o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego a w przypadku dodatkowych zajęć sportowych oraz o charakterze edukacyjnym, wyrównawczym, wykraczających poza realizowane w ramach planu nauczania, wymagane jest zaświadczenie: imię i nazwisko dziecka oraz okres uczestnictwa na zajęciach.
2. poniesienie kosztu oraz uczestnictwo w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę", wyjściach do teatru, kina wymaga opisu i poświadczenia przez szkołę.
3. w celu zaakceptowania dowodów zakupu na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole, do której uczęszcza uczeń imienne rachunki i faktury za okres przyznania świadczenia decyzją administracyjną.
4. zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych w roku szkolnym 2019/2020 w II semestrze obowiązują imienne faktury i rachunki za:
- zakup podręczników i artykułów szkolnych od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r.
- abonament internetowy - od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r.
- imienne bilety autobusowe na dojazd do szkoły - od stycznia 2020 r. do marca 2020 r.
5. faktury dostarczone w I semestrze nie mogą być rozliczone w semestrze następnym.
6. miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. wynosi 110,00 zł

Z uwagi na przepisy prawa prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokonywanie poprawek na oryginałach faktur i rachunków imiennych.

Zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie na oryginałach faktur i rachunkach poprawek w postaci zamazywań, skreśleń: długopisem, piórem, zakreślaczem kolorowym, korektorem. Faktury i rachunki o takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu. Dopuszcza się dokonywanie korekt w postaci wykreślenia pozycji lub opisu pozycji na dokumencie (tj. Karta indywidualna ucznia). Fakt ten musi być potwierdzony datą i podpisem osoby tego dokonującej.

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2, pokój nr 20, tel. 34 372 42 20: w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7.30 do 15,30, we wtorki w godz. od 7.30 do 16,00, w piątki w godz. od 7.30 do 15,00. w załączeniu przesyłamy:

1. Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020,
2. Druk oświadczenia.

Marek Podgórski

15.05.2020 07:54

Zapraszamy do wzięcia udziału w "Szkole z Gigantami" - projekt pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Pragniemy ponownie zaprosić Państwa do udziału w projekcie edukacyjnym “Szkoła z Gigantami”, skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

W związku z dużą ilością zgłoszeń uruchomiliśmy kolejną turę warsztatów, która rozpoczyna się już 25.05.2020.

poniedziałek 25.05.2020 godz 17:30 grupa grupa 13-18 lat Python -> szczegółowy opis warsztatów

“Szkoła z Gigantami” jest to cykl 5 bezpłatnych zajęć online w formie webinaru, które szkoły mogą zaproponować uczniom w ramach lekcji informatyki lub dodatkowych zajęć pozaszkolnych.

Zajęcia będą odbywać się przez 5 tygodni w każdy poniedziałek. Aby wziąć udział w lekcjach online, uczniowie proszeni są o indywidualne zapisanie się przez formularz zgłoszeniowy.
Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z podstawami programowania oraz zasadami bezpiecznego poruszania się po Internecie.
Pierwsze 4 lekcje to praktyczne warsztaty z programowania w języku Scratch lub Python. Ostatnie zajęcia natomiast poświęcone będą bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i są częścią programu “Bezpieczny Internet Online”.
Webina  “Bezpieczny Internet Online” prowadzony jest także w osobnej formie kierowanej do rodziców uczniów.

Organizatorem warsztatów jest szkoła Giganci Programowania, która od ponad 5 lat prowadzi kursy programowania dla dzieci i młodzieży. Trenerzy prowadzący zajęcia to doświadczeni i aktywni zawodowo programiści oraz specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa.

Projekt objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

 

Zachęcamy do obejrzenia filmików, w których mówimy dlaczego warto wziąć udział w naszych warsztatach (linki poniżej):

grupa 13-18 lat https://www.youtube.com/watch?v=M9d5-apix_Q&t=5s

Warsztaty są całkowicie bezpłatne i podzielone są na 2 grupy wiekowe, dla których program został specjalnie dopasowany.
Spotkania będą prowadzone w formie webinaru, każde z nich trwa 2 godziny lekcyjne (1,5 h).
Udział w warsztatach nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania, link do programu zostaje podany na początku każdych zajęć.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest rejestracja oraz wybranie docelowej grupy dla ucznia. Zapisy dokonywane są indywidualnie dla każdego uczestnika (prosimy o przekazanie tej informacji rodzicom, brak możliwości zapisania całej klasy).

Formularz rejestracji:
>>> "Szkoła z Gigantami" - zapisy dla uczniów <<<

Dodatkowo, wszystkich rodziców oraz opiekunów zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie “Bezpieczny Internet ONLINE”. Będą to darmowe warsztaty adresowane specjalnie do rodziców. W trakcie webinaru zostaną przedstawione zagrożenia czyhające na użytkowników Internetu oraz zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Podczas warsztatów nasi trenerzy edukują m.in. o tym, czym jest dark web oraz jak bronić się przed atakami hakerskimi.

Najbliższy webinar odbędzie się  21.05. Aby wziąć udział w warsztatach “Bezpieczny Internet ONLINE” dla rodziców oraz opiekunów należy dokonać rejestracji poprzez następujący link:

>>> "Bezpieczny Internet ONLINE" - zapisy dla rodziców oraz opiekunów <<<

II LO

14.05.2020 08:15

NAGRODY DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Od 11 do 20 maja będzie można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
To forma pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i średnich, z wyjątkiem szkół artystycznych. Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego, poprzedzonych minimum dwustopniowymi eliminacjami pozaszkolnymi. Najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty.
Wnioski z kandydatami do nagrody mogą zgłaszać: dyrektorzy oraz inne organy szkół i placówek oświatowych; rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni oraz stowarzyszenia, organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.
Wnioski należy złożyć w terminie od 11 do 20 maja.
Dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają skany wniosków oraz załączników w wersji elektronicznej na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl, a także składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miasta Częstochowy, przy ul. Śląskiej 11/13. W tym terminie przy wejściu głównym do budynku Urzędu - przed rozsuwanymi drzwiami będzie stała urna, do której należy wrzucić dokumenty włożone w teczkę wiązaną z naklejoną na niej informacją o nazwie szkoły oraz liczbie składanych wniosków. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej.
Rodzice lub prawni opiekunowie oraz stowarzyszenia organizacje, a także dyrektorzy i statutowe organy niepublicznych i publicznych dotowanych szkół, składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy, przy ul. Waszyngtona 5.
Pliki do pobrania:

źródło: czestochowa.pl

Marek Podgórski

05.05.2020 08:19

Jak to jest być grafikiem komputerowym?

W czwartek, 7 maja, o godz. 19:00 odbędzie się darmowy webinar „Jak to jest być grafikiem komputerowym?", podczas którego Zofia, Patrycja i Wojtek z fundacji Katalyst Education opowiedzą o swojej codziennej pracy.

Przyłączając się, dowiesz się m.in:
- jakiego typu zadania wykonuje na co dzień grafik komputerowy i UX designer (i zobaczysz efekty ich pracy);
- w jakie studia/kursy warto zainwestować, a czego można nauczyć się samodzielnie;
- gdzie można zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe w branży;
- jakie kompetencje najbardziej się liczą w tym zawodzie.

Link do rejestracji oraz szczegółowy opis webinaru znajduje się tutaj.

Marek Podgórski

04.05.2020 13:37

Królowa nauk zaprasza

Matematyka jest królową nauk, ale to fizyka rządzi światem. Do nich dołącza informatyka. Zapraszamy do wstąpienia w poczet uczniów klasy mat- fiz-inf. Więcej szczegółów czytaj

II LO

29.04.2020 08:53

Odwiedź Politechnikę Śląską… nie wychodząc z domu!

Drodzy Maturzyści,

Nie możemy się teraz spotkać w realu, spotkajmy się w sieci! Zapraszamy Was serdecznie na Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej online. Wydarzenie odbędzie się na żywo, na kanale YouTube Politechniki Śląskiej, wystarczy kliknąć w link: https://youtu.be/yJv58TeishE

Spotykamy się 30 kwietnia o 11:00. Kilka słów do Was skieruje JM Rektor Politechniki Śląskiej, przedstawimy Wam krótko naszą Uczelnię, a szefowa Centrum Obsługi Studiów opowie jakie kierunki studiów mamy w ofercie oraz przedstawi najważniejsze zasady rekrutacji.

Nie zabraknie także naszych studentów, którzy opowiedzą Wam jak się studiuje na Politechnice Śląskiej.

Będziecie mogli także zadać nurtujące Was pytania na czacie, który potrwa godzinę od 12:00, na kanale YouTube.

Czekamy na Was!

Marek Podgórski

28.04.2020 08:06

Informacja dla abiturientów II LO

Ze względu na wprowadzone przez rząd ograniczenia, mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie Centrum Informacji Zawodowej nie przyjmuje klientów w siedzibie Poradni, ale pracownicy udzielają porad e-mailowych i telefonicznych we wszystkich sprawach związanych z wyborem kierunku studiów, uczelni, innych form kształcenia.

Koordynatorem II LO z ramienia Poradni ws. doradztwa zawodowego jest mgr Artemia Bańkowska-Doros i można się z nią kontaktować bezpośrednio na służbowy adres e-mail: abankowska-doros@tlen.pl

Tam, gdzie będzie potrzebna konsultacja telefoniczna, można się będzie e-mailowo umówić na rozmowę.

Można również dzwonić czy pisać bezpośrednio do sekretariatu Centrum Informacji Zawodowej od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, ale na miejscu pracuje tylko administracja, która przyjmuje zgłoszenia. Dane kontaktowe:

tel. 34 361 93 92, kom. 533 377 180, e-mail: ciz@edukacja.czestochowa.pl

Marek Podgórski

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!