Organizacja zajęć w II LO od 04.04.22

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 • Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

 • Osoby spoza szkoły powinny najpierw kontaktować się telefonicznie lub mailowo. W razie konieczności osobistego stawienia się w szkole są zobowiązane do przestrzegania reżimu sanitarnego.

 • Po wejściu do budynku szkoły należy natychmiast zdezynfekować ręce, korzystając z płynu do dezynfekcji rąk znajdującego się przy każdym wejściu.

 • Na terenie szkoły w przestrzeni wspólnej należy nosić maseczkę, maseczkę można zdjąć po zajęciu miejsca w klasie.

 • Na pierwszą godzinę lekcyjną zaczynającą się o godzinie 8.00, uczniowie wchodzą do budynku dwoma wejściami: wejściem głównym i wejściem od strony basenu. Uczniowie przychodzący na inne godziny wchodzą wejściem głównym

 • Uczniowie po wejściu do budynku kierują się od razu do pomieszczeń, w których mają zajęcia. W miarę możliwości powinni oni ograniczyć korzystanie ze swoich szafek, a jeśli zachodzi taka konieczność powinni zachować przy tej czynności odpowiedni dystans oraz nie udostępniać ich innym osobom. W chłodniejsze dni uczniowie zabierają okrycia wierzchnie do sal lekcyjnych.

 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 • Uczniowie danego oddziału codziennie odbywają zajęcia w jednej wyznaczonej sali, wyjątek stanowią lekcje w podziale na grupy podczas których tylko połowa klasy przemieszcza się do innej pracowni.

 • Przed wejściem na każdą lekcję, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety itp. należy zdezynfekować ręce.

 • Sale, części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 • Zaleca się pobyt na świeżym powietrzu w czasie zajęć na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 • W miarę możliwości należy ograniczyć na lekcji:

- korzystanie z papierowych podręczników i niepotrzebnych przedmiotów ( uczeń

korzysta z podręcznika w domu nie przynosi go do szkoły)

- zajęcia laboratoryjne wykonywane przez uczniów ( nauczyciel wykonuje

ćwiczenia sam w formie pokazu)

- przemieszczanie się uczniów w sali podczas lekcji ( np. odpowiedzi przy tablicy,

rozwiązywanie przez ucznia zadań na tablicy itp.)

 • Sale powinny być dezynfekowane raz dziennie po zakończeniu zajęć

 • Jeżeli nauczyciel podczas lekcji zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powinien odizolować ucznia od pozostałej części klasy, wyprowadzając go na korytarz i zostawiając otwarte drzwi do pracowni. Telefonicznie powiadamia dyrektora szkoły o miejscu zdarzenia. Wyznaczona przez dyrektora osoba wyposażona w strój ochronny (maseczkę, przyłbicę, rękawiczki i fartuch) udaje się po ucznia i zachowując odpowiedni dystans odprowadza go do wyznaczonego pomieszczenia, pozostając z nim do momentu odebrania go ze szkoły przez rodziców/opiekunów.

 • Przy każdym wyjściu ze szkoły ustawiony będzie oznaczony zamykany kosz na zużyte środki ochrony osobistej. Zużyte maseczki, rękawiczki, fartuchy należy wyrzucać wyłącznie do tych koszy

Organizacja pracy administracji i obsługi:

 

Administracja pracuje bez zmian w godz. Od 7.30 do 15.30;

Obsługa: Panie sprzątające – I zmiana – 7.00 – 15.00 ( 2 panie)

II zmiana – 13.30 – 21.30 ( 3 panie)

Konserwatorzy i ratownicy – I zmiana – 7.00 -15.00

II zmiana – 14.00 – 22.00

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!