• Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/2018. Prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do języka angielskiego do klasy pierwszej.

 • Wyniki egzaminu maturalnego do odbioru dnia 30.06.2017 od godziny 12 oraz w kolejne dni robocze w godzinach pracy sekretariatu szkoły.

  30 czerwca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl (przejdź do) SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku.

  W przypadku nieobecności absolwenta, wyniki może odebrać rodzic przedkładając pisemne upoważnienie.

  OKE informuje:

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  1. Część pisemna -  22 sierpnia 2017 r. (wtorek, godz. 9:00)

  2. Część ustna -  23 - 25 sierpnia 2017 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Word: Załącznik 7a_N – nowa matura lub Załącznik 7b_S - stara matura).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZĘSTOCHOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Samorząd uczniowski II L.O. im. Romualda Traugutta w Częstochowie działa na podstawie Statutu Szkoły, rozdz. III, §5.
2. Kwestie nie ujęte w poniższym dokumencie reguluje Statut Szkoły.
3. Samorząd uczniowski reprezentowany jest przez trzyosobowy Zarząd Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie nazywany dalej " Zarządem ".
4. Sposób wyboru zarządu reguluje Ordynacja Wyborcza do Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie zwana dalej " Ordynacją Wyborczą "

STRUKTURA ZARZĄDU


1. Zarząd składa się z trzech członków, wybieranych na podstawie Ordynacji Wyborczej.
2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz, sposób obsady stanowisk określa Ordynacja Wyborcza
3. Opiekę nad Zarządem sprawuje opiekun(lub: opiekunowie ). Samorząd ma prawo wyboru opiekunów.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU


1. Zarząd reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i poza terenem szkoły
2. Zarząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec:
2.1 Dyrektora Szkoły
2.2 Rady Pedagogicznej
2.3 Rady Szkoły
2.4 Komitetu Rodzicielskiego
3. Zarząd ma możliwość składania wniosków i zapytań dotyczących Statutu Szkoły i jego wykonywania.
3.1 Pismo zawierające wyżej wymieniony wniosek lub zapytanie musi zawierać uzasadnienie takiego postępowania i podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu. Jest składane na ręce Dyrektora Szkoły. Pismo takie musi być opatrzone podpisem opiekuna samorządu świadczącym o jego zapoznaniu się ze sprawą.
4. Zarząd ma możliwość przyjmowania od członków społeczności uczniowskiej wniosków i zapytań dotyczących Statutu Szkoły i jego wykonywania.
4.1 Pismo zawierające wyżej wymieniony wniosek lub zapytanie musi zawierać uzasadnienie takiego postępowania, dokładny opis sytuacji do której się odnosi lub, z którą jest związane oraz podpisy przynajmniej 30 uczniów szkoły.
4.2 Pismo powyższe musi być dostarczone Zarządowi osobiście.
4.3 Zarząd może nie przyjąć powyższego pisma jeśli nie spełnia ono wymogów formalnych.
4.4 Przyjęcie pisma Zarząd potwierdza podpisami wszystkich swoich członków i wpisaniem daty dziennej jego przyjęcia.
4.5 Zarząd ma prawo sam rozpatrzyć wręczony mu wniosek lub zapytanie i odrzucić je bez podania uzasadnienia.
4.6 Zarząd ma prawo odesłać wnioskodawcę do Dyrekcji szkoły, nie rozpatrując jego wniosku lub zapytania, bez podania uzasadnienia.
4.7 Zarząd rozpatruje przyjęty wniosek lub zapytanie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia, potwierdzonej przez Zarząd na oryginale i kopii wniosku lub zapytania i podpisami członków Zarządu.
4.8 Zarząd ma obowiązek dostarczyć powyższe pismo niezwłocznie po otrzymaniu opiekunowi samorządu.
5. Zarząd ma prawo organizować na terenie szkoły imprezy kulturalne i rozrywkowe, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły i Opiekuna samorządu. Zarząd zobowiązany jest do przedstawienia Dyrektorowi Szkoły harmonogramu takiej imprezy (zatwierdzonego podpisem przez Opiekuna samorządu) nie później niż na 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem.
6. Zarząd ma prawo posiadać własne środki finansowe.
6.1. Zbieranie i wykorzystywanie środków finansowych przez Zarząd odbywa się za zgodą Dyrektora szkoły i pod nadzorem Opiekuna (Opiekunów) zarządu.
7. Nadzór bezpośredni nad pracami zarządu sprawuje Opiekun (opiekunowie) samorządu.

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!

Nadchodzące osiemnastki:

 • Karolina Rybak
 • (2c)
 • 22.09.2017
 • Zosia Repelewicz
 • (2c)
 • 10.11.2017
 • Szymon Papis
 • (1d)
 • 18.04.2018
 • Kamila Kała
 • (1a)
 • 30.04.2018
 • Julia Bociąga
 • (1a)
 • 29.05.2018