REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CZĘSTOCHOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd uczniowski II L.O. im. Romualda Traugutta w Częstochowie działa na podstawie Statutu Szkoły, rozdz. III, §5.

2. Kwestie nie ujęte w poniższym dokumencie reguluje Statut Szkoły.

3. Samorząd uczniowski reprezentowany jest przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie nazywany dalej "Zarządem".

4. Sposób wyboru zarządu reguluje Ordynacja Wyborcza do Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie zwana dalej "Ordynacją Wyborczą".

STRUKTURA ZARZĄDU

1. Do zarządu wchodzi do pięciu kandydatów z największą ilością oddanych na nich ważnych głosów, którzy uzyskali minimum 5% ważnych głosów.

2. W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członkowie.

3. Opiekę nad Zarządem Samorządu Uczniowskiego sprawuje opiekun (lub opiekunowie). Samorząd wybiera opiekuna (lub opiekunów) w głosowaniu powszechnym, spośród zgłoszonych kandydatów.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

1. Zarząd reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i poza terenem szkoły

2. Zarząd reprezentuje społeczność uczniowską wobec:

2.1 Dyrektora Szkoły,

2.2 Rady Pedagogicznej,

2.3 Rady Szkoły,

2.4 Rady Rodziców,

3. Zarząd ma możliwość składania wniosków i zapytań dotyczących Statutu Szkoły i jego wykonywania.

3.1 Pismo zawierające wyżej wymieniony wniosek lub zapytanie musi zawierać uzasadnienie takiego postępowania i podpisy przynajmniej dwóch członków Zarządu. Jest składane na ręce Dyrektora Szkoły. Pismo takie musi być opatrzone podpisem opiekuna samorządu świadczącym o jego zapoznaniu się ze sprawą.

4. Zarząd ma możliwość przyjmowania od członków społeczności uczniowskiej wniosków i zapytań dotyczących Statutu Szkoły i jego wykonywania.

4.1 Pismo zawierające wyżej wymieniony wniosek lub zapytanie musi zawierać uzasadnienie takiego postępowania, dokładny opis sytuacji do której się odnosi lub, z którą jest związane oraz podpisy przynajmniej 30 uczniów szkoły.

4.2 Pismo powyższe musi być dostarczone Zarządowi osobiście.

4.3 Zarząd może nie przyjąć powyższego pisma jeśli nie spełnia ono wymogów formalnych.

4.4 Przyjęcie pisma Zarząd potwierdza podpisami wszystkich swoich członków i wpisaniem daty dziennej jego przyjęcia.

4.5 Zarząd ma prawo sam rozpatrzyć wręczony mu wniosek lub zapytanie i odrzucić je bez podania uzasadnienia.

4.6 Zarząd ma prawo odesłać wnioskodawcę do Dyrekcji szkoły, nie rozpatrując jego wniosku lub zapytania, bez podania uzasadnienia.

4.7 Zarząd rozpatruje przyjęty wniosek lub zapytanie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia, potwierdzonej przez Zarząd na oryginale i kopii wniosku lub zapytania i podpisami członków Zarządu.

4.8 Zarząd ma obowiązek dostarczyć powyższe pismo niezwłocznie po otrzymaniu opiekunowi samorządu.

5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego ma prawo organizować na terenie szkoły imprezy kulturalne i rozrywkowe, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły i Opiekuna samorządu. Zarząd zobowiązany jest do złożenia w sekretariacie szkoły harmonogramu takiej imprezy (zatwierdzonego podpisem przez Dyrekcję Szkoły) nie później niż na 2 dni robocze przed jej rozpoczęciem. Harmonogram należy przygotować na druku: “Karta imprezy”.

6. Zarząd ma prawo posiadać własne środki finansowe.

6.1. Zbieranie i wykorzystywanie środków finansowych przez Zarząd odbywa się za zgodą Dyrektora szkoły i pod nadzorem Opiekuna (Opiekunów) zarządu.

7. Nadzór bezpośredni nad pracami zarządu sprawuje Opiekun (opiekunowie) Zarządu Samorządu Uczniowskiego.

8. Samorząd Uczniowski posiada swoją pieczęć.

ZADANIA i FUNKCJE RZECZNIKA PRAW UCZNIA W SZKOLE:

1. Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

1.1. Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.

1.2. Rozwiązywanie konfliktów między uczniami i między uczniami a nauczycielami (zgodnie procedurą zapisaną w statucie).

1.3. Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli (organizowanie spotkań z młodzieżą, pogadanek, audycji w radiowęźle, itp.).

1.4. Zwracanie uwagi i w dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

1.5. Egzekwowanie i przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących uczniów.

1.6. Proponowanie nowych zapisów dotyczących praw ucznia w szkolnym statucie.

2. Z racji pełnienia funkcji Rzecznika Praw Ucznia w szkole, uczeń nie może mieć obniżonego zachowania, ani obniżonych ocen przedmiotowych. Dotyczy to okresu pełnienia funkcji oraz kolejnego roku po zakończeniu urzędowania.

3. Rzecznik Praw Ucznia jest wybierany przez Samorząd Uczniowski w standardowej procedurze wyborczej, w wyborach powszechnych.

4. Osoby chcące ubiegać się o stanowiska Rzecznika Praw Ucznia muszą wykazać się znajomością Statutu Szkoły, która może zostać sprawdzona w czasie procedury zgłaszania kandydatury. Osoby takie muszą też wykazać się nienaganną postawą uczniowską i przedstawić Opiekunowi SU krótki plan pracy.

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!